Branża: motoryzacyjna, mechaniczna i mechanika precyzyjna

"Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR IX- e-materiały dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i mechaniki precyzyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3043/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do III.2022 r., 63 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru IX; Branży: motoryzacyjnej; mechanicznej; mechaniki precyzyjnej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 389 915,00 PLN

 

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-08-31

 

Nazwa Beneficjenta:
Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner Wiodący
OctopusVR Sp. z o.o. – Partner 1
LPE Spółka z o.o. – Partner 2
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Partner 3