Branża: ceramiczno-szklarska, chemiczna

Projekt w ramach Działania 2.15 POWR - OBSZAR VIII

Z dnia 2021-01-15

 

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej

Tytuł projektu:

„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3039/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.21 do VIII.22 r., 31 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru VIII; Branży: ceramiczno-szklarskiej; chemicznej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 809 530,00 PLN

 

Okres realizacji: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

 

Nazwa Beneficjenta:

 

OctopusVR Spółka z o.o. – Partner Wiodący

Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner 1

LPE Spółka z o.o. – Partner 2