Język niemiecki I

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9032/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka niemieckiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

 

Wartość projektu/dofinansowanie 11927476,00 PLN z następujących źródeł:

- ze środków europejskich: 10052476,77 PLN

- ze środków dotacji celowej 1874999,23 PLN

Okres realizacji 2021-01-01 do 2022-12-31

 

Nazwa Beneficjenta:
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o.– Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o.– Partner 2
LPE Sp. z o.o.– Partner 3

godlo_polski.svg