Dostępność cyfrowa

WCAG to międzynarodowe wytyczne opracowane przez W3C (World Wide Web Consortium) w celu zapewnienia, że zawartość sieciowa jest dostępna dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi, słuchowymi, motorycznymi i poznawczymi.

Przeprowadzenie audytu  zgodności z WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jest procesem, który można podzielić na kilka etapów. Poniżej przedstawiamy ogólny przebieg audytu WCAG:

Planowanie audytu:

 • Zdefiniowanie celów audytu.
 • Wybór stron internetowych lub aplikacji do przeanalizowania.
 • Określenie zakresu audytu (np. których części witryny objąć).
 • Wybór poziomów zgodności WCAG do sprawdzenia (A, AA, AAA).
 • Zebranie narzędzi i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

Przygotowanie:

 • Zrozumienie wytycznych WCAG i kryteriów sukcesu.
 • Ustalanie kryteriów oceny i metodologii audytu.
 • Przygotowanie checklisty lub narzędzi do rejestrowania wyników.

Automatyczna analiza:

 • Użycie narzędzi automatycznych do wykrywania oczywistych naruszeń WCAG.
 • Analiza kodów źródłowych stron internetowych.
 • Sprawdzenie podstawowych elementów, takich jak kontrast, alternatywne teksty dla obrazków, struktura HTML itp.

Ręczna analiza:

 • Przejście przez witrynę lub aplikację i sprawdzenie zgodności z WCAG ręcznie.
 • Użycie technik użytkowników końcowych, takich jak czytniki ekranu, klawiatura tylko itp.
 • Sprawdzenie dostępności treści dynamicznych i interaktywnych elementów.

Testowanie użytkowości:

 • Zapewnienie, że witryna jest użyteczna i intuicyjna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przeprowadzenie testów z udziałem osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Zebranie opinii i doświadczeń użytkowników.

Dokumentacja wyników:

 • Zapisanie znalezionych naruszeń i zaleceń.
 • Przygotowanie raportu z wynikami audytu.
 • Określenie priorytetów wdrażania poprawek.

Rekomendacje i zalecenia:

 • Przekazanie wyników audytu i zaleceń właścicielom witryny.
 • Opracowanie planu działań na podstawie wyników audytu.
 • Ustalanie harmonogramu poprawek i wdrożenia zmian.

Monitorowanie i aktualizacje:

 • Regularne sprawdzanie postępów w wdrażaniu zaleceń.
 • Aktualizacja witryny lub aplikacji zgodnie z nowymi wytycznymi WCAG.
 • Powtarzanie audytów w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić ciągłą zgodność.

Przeprowadzenie kompleksowego audytu WCAG wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Dla osiągnięcia najlepszych wyników współpracujemy ze specjalistami ds. dostępności cyfrowej, pod kątem dostępności dla osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. 

Skontaktuj się z nami aby zapoznać się z naszą ofertą!

Celem MENTORINGU  jest wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni, co powoduje zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Usługa ta wpisuje się w Program „Uczelnia dostępna” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w założenia Programu Dostępność Plus koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Co proponujemy? 

Zintensyfikowane działania oparte na mentoringu kadry dydaktycznej, które mają na celu ugruntowanie zdobytych do tej pory kompetencji oraz wdrożenia ich w praktyce dydaktycznej na różnych wydziałach i kierunkach.

Korzyści dla nauczycieli akademickich

Jednym z kluczowych obszarów w pracy dydaktycznej jest adaptacja materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Dzięki wdrożonemu mentoringowi nauczyciele akademiccy będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do pracy zawodowej, co istotnie przełoży się to na podniesienie jakości nauczania. Celem wsparcia udzielanego przez mentora jest doprowadzenie do wzmocnienia i usamodzielnienia nauczycieli akademickich, by w przyszłości mogli adaptować materiały dydaktyczne i egzaminacyjne, a także wspierać innych nauczycieli w tym zakresie.

Zakres MENTORINGU: 

 1. Budowanie kompetencji w zakresie stosowania dostępności cyfrowej (WCAG 2.1), aby zaspokoić potrzeby wszystkich studentów. 
 2. Wsparcie organizacji w procesie adaptacji materiałów dydaktycznych/egzaminacyjnych.
 3. Analiza ekspercka materiałów dydaktycznych/egzaminacyjnych (walidacja manualna i automatyczna).

Jeśli na Twojej uczelni istnieje zapotrzebowanie na wsparcie kadry akademickiej w tym obszarze skontaktuj się z nami.

Zapraszamy!

Treść Zakładki