Język Polski

Tytuł projektu:„Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6044/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

 

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 440 741,20 zł

 

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Englishsquare.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący

 

Eduexpert Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1

 

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2

 

LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3