Język francuski II

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

 

Wartość projektu/dofinansowanie: 5 358 518,00 PLN
– ze środków europejskich: 4 516 158,97 PLN
– ze środków dotacji celowej: 842 359,03 PLN

 

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-08-31

 

Nazwa Beneficjenta:
GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o.– Partner 3

godlo_polski.svg